Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine

zg

HRVATSKI ZVUČNI ATLAS

Zvučni atlas hrvatskih govora interaktivni je prikaz hrvatskih mjesnih i gradskih govora u Republici Hrvatskoj i izvan nje. Ustrojen je tako da za svaki prikazani govor izvorni govornici kazuju mjesne inačice sedamdeset zadanih rečenica hrvatskoga standardnoga jezika. U svakoj rečenici nalaze se riječi s određenim dijalekatnim obilježjima, važnima za slavensku poredbenu dijalektologiju. To su:

1. odraz praslavenskoga glasa jata kao u riječi mlijeko
2. odraz praslavenskoga prednjeg nazala ę kao u riječima meso, jezik
3. odraz praslavenskoga stražnjeg nazala ǫ kao u riječi ruka
4. odraz praslavenskoga slogotvornog glasa ļ  kao u riječi stup
5. odraz praslavenskoga glasa ď odnosno skupine dǝj kao u riječima međa, mlađi
6. sudbina glasa h na početku, u sredini i na kraju riječi kao u riječima Hrvat, uhvatiti, kruh
7. odraz praslavenskih suglasničkih skupina *zdj, *skj, *stj kao u riječima štap i zviždati
8. odraz dočetnoga l u nominativu jednine imenica i pridjeva kao u riječima sol, topao te u glagolskomu pridjevu radnom muškoga roda kao u riječi vidio
9. različiti naglasni inventari i raspodjela naglasaka u pojedinačnim riječima te u sklonidbenim i sprezidbenim obrascima
10. riječi različite od njihovih istoznačnica u hrvatskome standardnome jeziku kao npr. pijetao, pjevati, uzglavlje
11. različiti oblici riječi u sklonidbenim i sprezidbenim obrascima.

Osnovna svrha Zvučnoga atlasa hrvatskih govora jest bilježenje, čuvanje i promicanje žive hrvatske jezične baštine u svoj njezinoj zemljopisnoj raslojenosti i oblikovnome bogatstvu. Na globalnoj pak razini atlas je aktualni ekolingvistički doprinos predstavljanju i očuvanju svjetske jezične raznolikosti kao duhovno-uljudbene vrijednosti što sadrži nebrojene jedinstvene misaone i izražajne obrasce ljudskoga jezika, ostvarenoga u više tisuća osobitih jezičnih sustava diljem svijeta.

Zvučni atlas hrvatskih govora kontinuirani je nacionalni ekolingvistički projekt te će tijekom vremena u atlasu biti zastupljeno sve više i više mjesnih govora. Želite li se uključiti u ovaj projekt – bilo kao pojedinac kazivač ili pak kao privatni ili javni podupiratelj – možete se radi dogovora o načinu suradnje javiti voditelju projekta na e-adresu: vpiskor@ffzg.hr .

 

http://hrvatski-zvucni-atlas.com